ข่าวสาร 15 มิ.ย. 63

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศ

[The Advertorial by Mitsubishi Heavy Duty Team]
 
 
 
          เนื่องด้วยในปัจจุบัน ผู้บริโภคนิยมใช้งานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวนมากขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของสภาวการณ์ในปัจจุบัน ทำให้ขาดแคลนบุคลากรต่อภาคธุรกิจและการพัฒนา อีกทั้งในระยะที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษาเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษาะวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของกิจการด้านเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีมาตรฐาน จึงเห็นควรดำเนินการโครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศ” เพื่อพัฒนาเสริมสร้างทักษะฝีมือให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 
 
 
 
               ด้วยหลักการและเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศจึงเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาโดยผู้มีอำนาจลงนามทั้งสองฝ่าย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด โดยคุณภีระภาพ กาญจนชัยภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้ ซึ่งได้ตกลงแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสนับสนุนให้ความร่วมมือ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้
 
 
 
1. เพื่อบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพและก้าวทันเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
 

 

2. เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. และบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพช่างเครื่องปรับอากาศให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพและทักษาะด้านเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคบริการและการพัฒนาประเทศ
 

 

3. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านเครื่องปรับอากาศสู่มาตรฐานสากล

 

 
4. เพื่อสร้างประสบการณ์ในภาคปฏิบัติให้มีความรู้ความชำนาญ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของกิจการด้านเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีมาตรฐานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 
         
 
 
            สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านเครื่องปรับอากาศนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัดจะร่วมประชุมวางแผนร่วมกันจัดการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคและทักษะใหม่ๆ ในการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. และบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ยังสำนักงานสอศ.และบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ยังสนับสนุนครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรหับในการจัดการเรียน การสอน การแข่งขันทักษาะและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามความเหมาะสมอีกด้วย โดยจะมีการติดตามประเมินผลสร่วมกันเพื่อนำไปพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางด้านเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีมาตรฐานต่อไป
 
 
 

ภาพบรรยากาศบางส่วนของการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศ

 
 
#MitsubishiHeavyDuty

 
 

ข่าวสาร & โปรโมชั่น
ล่าสุด