ข่าวสาร 28 ม.ค. 62

แอพพลิเคชั่นนี้ มีชื่อว่า “เฮฟวี่ วัน คลิก ” เจ้าของแอพพลิเคชั่น ได้แก่ “บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด” ผู้ใช้งาน ได้แก่ “ช่างผู้ปฏิบัติงาน ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ และ บุคคลทั่วไปซึ่งใช้งานบริการ”

 

**บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนแอพพลิเคชั่นนี้แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้ใด คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง โอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด หากทำการอย่างหนึ่งอย่างใดบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป**

 

เงื่อนไขการใช้บริการของเรา

ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเฮฟวี่ วัน คลิก จะต้องปฏิตามนโยบายใดๆ หรือเงื่อนไขการใช้งานที่ปรากฎ

  • ห้ามใช้บริการของเราโดยมิชอบหรือนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อาทิ ไม่แทรกแทรงบริการของเราหรือพยายามที่จะเข้าถึงเนื้อหาโดยใช้วิธีการนอกเหนือไปจากอินเทอร์เฟซและคำแนะนำการใช้บริการนอกเหนือจากขอบเขตของแอพพลิเคชั่นและตามที่กฎหมายอนุญาต  บริษัทมีสิทธิระงับหรือหยุดการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน  รวมถึงการที่ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัทฯ  หรือบริษัทฯตรวจสอบพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง
  • การใช้บริการแอพพลิเคชั่นนี้ไม่ได้รวมถึงให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆในบริการหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้เข้าถึง ข้อกำหนดนี้มิได้ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ในการใช้การสร้างแบรนด์หรือโลโก้ใดๆ ที่ใช้ในบริการของบริษัทฯโดยมีเจตนาเพื่อแสวงผลกำไร หรือเจตนาอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ และแบรนด์ Mitsubishi Heavy Duty ก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
  • บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนแอพพลิเคชั่นนี้แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้ใด คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง โอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

เมื่อผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นลงทะเบียนการใช้งานเสร็จสิ้น ถือว่ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานแอพพลิเคชั่นเฮฟวี่ วัน คลิก รวมถึงข้อกำหนดในการใช้งานต่างๆ ของเรา

ข่าวสาร & โปรโมชั่น
ล่าสุด