นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับการใช้งานเว็บไซต์หรือใช้บริการ ของ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จํากัดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า "นโยบาย" บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้บริการ บํารุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ และปกป้องบริษัทและท่าน ตลอดจนเพื่อนําเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านโดยเฉพาะ เช่น แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับท่าน แสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน

เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จําเป็นสําหรับการ ดําเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับเราเท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือในระยะเวลาเท่าที่จําเป็น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานตกลงและให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์แห่งการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ใช้งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ต่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ยวกับร้านค้าของเรา และสะสมคะแนน เท่านั้น

  • ชื่อ นามสกุล
  • เบอร์โทรศัwท์ 0 วันเดือนปีเกิด
  • เพศ
  • ที่อยู่ เพื่อการออกใบกํากับภาษี / การจัดส่งสินค้า
  • อีเมล
  • เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน

ท่านจะต้องให้ข้อมูลแก่เรา ผ่านระบบเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ครบถ้วน และไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นของบุคคล อื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอม หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ท่านจะต้องทําการอัพเดทผ่านระบบเว็บไซต์ หรือแจ้งกับตัวแทนของเรา

หากท่านสมัครเพื่อใช้งานออนไลน์ช้อปปิ้ง โดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือบัญชี Google Iราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียรายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัว ของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จํากัด

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเป็นการภายในหรือส่งต่อให้กับบุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการภายนอก เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือบาง ส่วนต่อไปนี้

 • เพื่อดําเนินการคําสั่งซื้อของท่านผ่านระบบอีคอมเมอร์ส
 • เพื่อดําเนินการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าผ่านระบบอีคอมเมอร์สหรือตัวแทนผู้มีอํานาจจากบริษัทเป็นผู้นําข้อมูลเข้าระบบให้
 • เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านทําการสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมอร์ส
 • เพื่อออกใบกํากับภาษีเมื่อท่านซื้อสินค้าออนไลน์
 • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลหรือระบบภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลของท่าน
 • เพื่อทําธุรกรรมทางการเงินที่ท่านได้ทําการสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมอร์สหรือระบบออนไลน์
 • เพื่อพัฒนาระบบการปรับแต่งการแสดงผลให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • เพื่อดําเนินการด้านข้อมูลสมาชิกของท่าน เช่นการสะสมคะเเนน การรักษาสถานะสมาชิก ซึ่งอาจจะมีการส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการจัดการด้านคะแนนสะสม
 • เพื่อดําเนินการด้านการส่งสินค้าเพื่อเคลม ซึ่งอาจมีการส่งต่อแก่บุคคลหรือบริษัทภายนอกเพื่อดําเนินการด้านการเคลมสินค้า
 • เพื่อการจัดเก็บประวัติการซื้อสินค้า อันเป็นประโยชน์แก่ท่านในการร้องขอข้อมูลการซื้อเมื่อจําเป็น
 • เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อจัดส่งข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์สําหรับท่าน รวมถึงข้อมูลด้าสินค้าและบริการ

เมื่อท่านได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จํากัด หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มอีคอมเม อร์สหรือผู้แทนที่ได้รับสิทธิ์จากบริษัทเป็นผู้นําเข้าข้อมูล เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือ บริการของเราหรือของผู้ชายที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิก การรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากเราหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและบริษัทถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดโมยดังกล่าวอาจป้องกันการบ่มต่อชีวิตหรือ ร่างกาย สําหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จํากัด อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของเราสําหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ ดําเนินธุรกรรมต่างๆ กับท่านให้สําเร็จ การจัดการบัญชีการใช้บริการของท่านการจัดการความสัมพันธ์อื่นๆ กับท่าน IIผนการตลาด การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งการร้องขออื่นๆ ที่บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จํากัด เห็นว่าจําเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จํากัด จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน จากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะ เวลาเท่าที่จําเป็นสําหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จํากัด ไม่เคยและไม่ได้ทําธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า แก่บุคคลภายนอก

การถอนความยินยอมของผู้ใช้งาน

ท่านรับทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่ผู้ควบคุมป้อมูลตามนโยบายฉบับนี้ได้ไม่ว่าเวลาใดโดยการดําเนินการ ดังต่อไปนี้

สามารถเลือกยกเลิกข่าวสาร ได้ที่ Profile ของท่านในเว็บไซต์ หรือติดต่อ info@mahajak.com โดยเมื่อได้ดําเนินการถอนความยินยอมแล้ว จะได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้

ท่านจะไม่สามารถใช้บริการสั่งซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ มีเพียงสิทธิการเยี่ยมชมสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น ไม่สามารถรับบริการใบเสร็จรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ไม่สามารถเก็บประวัติการซื้อสินค้ากับเราได้ โดยที่ผู้ใช้งานยังได้ตกลงยอมรับซึ่งผลแห่งการถอนความยินยอมนั้นทั้งสิ้น

การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านมีสิทธิดําเนินการแก้ไvข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้โดยผ่านระบบออนไลน์หรือโดยผู้มีสิทธิ์ ของบริษัทเป็นผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกี่ยวกับการกระ ทําการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมป้อมูลและหรือผู้ประมวลผลข้อมูล

การร้องเรียนและการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจร้องเรียนและรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการขอให้ผู้ควบคุมป้อมูลแก้ไvปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ หรือให้ถูกต้องการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือระงับการใช้ข้อมูล ได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังต่อไป นี้ info@mahajak.com

การบันทึกรายการสําคัญ

เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะกําหนดให้สิทธิผู้ควบคุมข้อมูลไว้เป็นเป็นอย่างอื่น ผู้ควบคุมป้อมูลจะบันทึกรายการสําคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บ การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบจากผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลหรือจากหน่วยงานของรัฐอันรวมถึงแต่ไม่ จํากัดเพียงรายการ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
 • วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูล
 • ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 • การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูล
 • การปฏิเสธคําขอและการคัดค้านต่างๆ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้ (cookles)

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จํากัด หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บ ข้อมูล เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้นปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่ Iwลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม มหาจักร เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทเราทําการจดจําและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้า เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในแwลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส
 • จํานวนเวลาที่ท่านใช้ในการชบหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์สการบริการและสินค้าที่เราจัดหา เพื่อ สามารถให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรทนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจําของบราวเซอร์ของท่าน หรือบนอุปกรณ์ทองท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราจดจําอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจําเพาะได้ และช่วยให้เรา สามารถจัดทําเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์สสะดวกสบายและเป็น ประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น โปรแกรม คุกกี้ (cookies) เป็นรูปภาพกราฟฟิคนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในการบริการหรือบนแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส โปรแกรมนี้ช่วยให้เรานับจํานวนผู้ ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้เราได้เข้าใจความต้องการและความสนใจของท่านมากขึ้น

ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์สกรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่เราจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ได้รับอนุญาตหรือยอมรับให้เพิ่มผู้ใช้รายอื่น ไม่ว่า จะเป็นผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าจากท่าน) เข้าสู่รายชื่อผู้รับของท่าน (ไม่ว่าอีเมล์หรือจดหมาย) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งท่านจะไม่ส่งข้อความใดๆ ที่มี ข้อมูลทยา สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส หากท่านต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้เราทราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ที่ ระบุด้านล่างนี้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ผู้ควบคุมป้อมูลอาจแก้ไvและเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายฉบับนี้ได้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ควบคุมป้อมูลจะแจ้งให้ผู้ใช้ งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราวเพื่อให้ผู้ใช้งานได้พิจารณาและดําเนินการยอมรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และหากว่า ผู้ใช้งานได้ดําเนินการเพื่อยอมรับนั้นแล้วให้ถือว่านโยบายที่แก้ไปเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ด้วย

อนึ่ง ผู้ใช้งานอาจเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีแกไนและเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้จากแหล่งที่ผู้ควบคุมป้อมูลจัดแสดงไว้จากช่องทาง ดังต่อไปนี้

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของและผู้ดําเนินการเว็บไซต์ www.mitsuheavythai.com และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อความ รวมถึงภาพและการออกแบบหน้าเว็บเพจ ตลอดจนบรรดาภาพประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.mitsuheavythai.com ถือเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ (ต่อ ไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้เว็บไซต์") และเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี และข้อตกลงและเงื่อนไนนี้ ในการที่จะไม่ ทําลายชื่อเสียงและทําให้เสื่อมซึ่งสิทธิของบริษัทหรือสิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น ทั้งนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะไม่กระทําการใดๆ ตามที่ระบุดังต่อไปนี้

 • ใช้เว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่อการใช้งานของตน ซึ่งหมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ทําการคัดลอก ดาวน์โหลด หรือแจกจ่ายข้อความในเว็บไซต์ มากกว่าที่จําเป็นเพื่อการใช้งานของตน
 • กระทําการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทําการไม่ว่าในทางใดอันเป็นการขัดขวางผู้ใช้ เว็บไซต์รายอื่น
 • กระทําการในทางใดๆ ที่กระทบต่อข้อความหรือลักษณะทางเทคนิคของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัท
 • กระทําการอันกระทบต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์
 • ใช้เว็บไซต์ในการแจกจ่ายข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ (สแปม) หรือข้อความลูกโซ่ หรือส่งไวรัสหรือโปรแกรมใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์
 • ส่งข้อความใดๆ ที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายไปยังเว็บไซต์
 • สร้างข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์

การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากนโยบายฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนําข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้อง ต่อศาลในประเทศไทย