*หมายเหตุ : Wired option จำเป็นต้องใช้ร่วมกับ Interface kit SC-BIKN-E

 

SPECIFICATION